Lewasayo

-
  • TextText file is a kind of computer file that is structured as a sequence of lines of electronic text.
  • WordUse for Microsoft Office Word or Open Office
  • PDFUse for Abobe Acrobat

Lewasayo - Chioma Praise Lyrics


Ah ah ah ah 2x
Lewasayo won lewasayo lewasorire


Oluwa ti so wipe o
Omo ori ire ni mi o
Ota nle mi o
Won le mi sayo
Won fe yo ori mi o
Oluwa o gba fun won
Tell the devil
Tell the devil
He's a liar

Lewasayo
Won Lewasayo Lewasorire

Ota nle mi o
Won ole ba mi
Mosa ere titi o
Mo de odo Jesu
Moti di olori ire o
Won lemisayo
Tell the devil , tell the devil
He's a liar


Lewasayo
Won lewasayo. Lewasorire


Oluwa ti so wipe
Omo ori ire nimi o
Ota nle mi
Won lemisayo
Won fe yo ori mi o
Oluwa o gba fun won
Tell the devil.tell the devil
He's a liar

Lewasayo
Won Lewasayo.lewasorire

Moti di olori ire o
Ota nle mi
Won lemisayo


Ota nle mi o, won o le ba mi
Oluwa so oro mi di ayo
O fun mi lola
O fun mi lomo o
O funmi ni ile
Adura mi gba layo o

Moti di olori ire o
Ota nle mi
Won lemisayo

Bi oju ota koro
Bi osi kpon bi Ina
Eru o le bami Tara
Alaanu olowo gbogboro
Adagba ma tekpa
Arugbo ojo ti so oro mi di Ayo
Apa ota aye ole kami my
Ah! Ota mi shi she
Ah!
Won le mi sayo no
Mo de si ti di olori ire
Abi beeko?
Beeni

Lewasayo lyrics !!!

Chioma Praise Lyrics